Thuis retraite 2020

Toewijding aan Maria en de beleving van ons doopsel – Servaas Bosch pr.

Inleidende video op YouTube: Klik hier

Programma: klik hier

VRIJDAG 6 november

Lofprijzing – Woorden

Lied 394 Lof zij U goede God
Lied 293 Hosanna

Beeld van Monja: Ik mag het beeld ontvangen van de Heer in de hemel, Hij staat met gesloten armen naar ons te kijken, Hij opent Zijn armen uitgestrekt wijdt naar ons. Uit zijn “borst” komt er een heel fel licht op ons uitgestort. De Heer zegt:” wees welkom mijn kinderen “
Bevestigd door Geert M.

Myrose : Wijsheid van Jezus Sirach 34,14-20
Die de Heer vrezen zullen in leven blijven, want hun hoop is gericht op Hem die redt. Wie de Heer vreest is voor niets beducht en hij deinst nooit terug, want de Heer is zijn hoop. Gelukkig het hart van hem die de Heer vreest. Op wie bouwt hij? Wie is zijn steun? De ogen van de Heer zijn gericht op degenen die Hem liefhebben, een machtig schild en een sterke steun, een beschutting tegen de schroeiende wind en een scherm tegen de middagzon. Hij behoedt hen voor struikelen en helpt hen om niet te vallen. Hij verhoogt hun levenskracht en verlicht hun ogen. Hij heeft genezing, leven en zegen.

Dominiek: Openbaring 15,3b-4
Groot en wonderbaar zijn uw daden, Heer, God Albeheerser. Rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen,
o Koning der eeuwen. Wie zou, o Heer, niet vrezen en uw naam niet verheerlijken?
Want Gij alleen zijt heilig. En alle volken zullen komen en U aanbidden, omdat uw gerechte oordelen openbaar zijn geworden.

Thomas :Fil 3, 17:
Volg mij na, broeders en zusters, en kijk naar hen die leven volgens het voorbeeld dat wij u gegeven hebben.

Sarala : Jesaja 50,10 :
Wie onder u vreest Jahwe, luistert naar de stem van zijn dienstknecht? Wie rondwaart in de duisternis, zonder een straal van licht, laat hij vertrouwen op de naam van Jahwe en steunen op zijn God.

Lied: Zie op naar de ster

Getuigenis van Pr. Servaes Bosch over zijn toewijding aan Maria:
Beschikbaar op onze opnamepagina.

Eerste onderricht is nog steeds beschikbaar op YouTube: Onderricht 1
Als geluidsopname beschikbaar op onze gewone opnamepagina.

Gebedsavond Worship Alive:
Woorden

Maaike: 1 Petrus 1,15; Hij die u geroepen heeft is heilig. Weest heilig zoals Hij, in heel uw gedrag, want er staat geschreven: Weest heilig, want Ik ben heilig.

Johan D.: Filippenzen 4,6; Weest onbezorgd. Laat al uw wensen bij Bod bekend worden in gebed en smeking, en nooit zonder dankzegging
In de bijbel wordt zowel smeken, zingen, belijden en gedenken als manieren genoemd om met God te praten. Je mag met al je vragen, zorgen en gedachte komen bij God.

Geert M.: De Heer raakt je genezend aan nu op dit moment. Hij wil jou te gast zijn. Laat Hem toe.

Magda: Een God van wonderen, ik vertrouw op U.

Lies: 1 Romeinen 15,30; Maar ik doe een beroep op u, broeders, bij onze Heer Jezus Christus en de liefde van de Geest: staat mij bij in de strijd; bidt God voor mij.

Anneke D.: Geloven in Christus is Hem toelaten en vertrouwen in zijn Goedheid en Zijn Liefde.

Dries: Wie kies je: de geest van de wereld of onze Heilige Geest?

Ives: Jezus zegt: Mijn welbeminde kind, zoon, dochter, geef je over. Laat los waat je zoveel mee beig bent geweest. Laat het los. Ik laat je vandaag de keuze over leven en dood. Ik hou je vandaag de keuze voor om te leven als christen, om heilig te worden

Lied: Your love never fails, never gives up, never runs out on me.
Uw liefde stelt nooit teleur, geeft nooit op, verlaat mij nooit.

Lied: Wij zijn uw Kerk

——————————————————————————————————————-

ZATERDAG 7 november

Lofprijzing – Liederen en Woorden

Dries citeert Paus Johannes XXII: “Raadpleeg niet je angsten maar je verwachtingen en je dromen. Denk niet aan je frustraties, maar aan je onvervulde mogelijkheden. Bezorg jezelf niet met wat je hebt geprobeerd en gefaald, maar met wat je nog steeds kunt doen. “

Lied: B23 In een wereld met zoveel profeten
Lied: B69 Lof aan God! De Vader zij eer
Lied: How great is our God

Christiane: Beeld : dat elk van ons een stuk eenzaam is en zich verlaten voelt maar de Heer vraagt ons om de armen te openen en elkaar de hand te reiken en zo een kring te vormen en zo allen, gans Vlaanderen alle anderen mee te trekken. we zijn werkelijk voorsprekers. We staan op de wallen, we trekken Vlaanderen mee, alle mensen die we omsluiten mee in dat lof gebed naar de Heer. Ontstijgen van de eenzaamheid van alleen te zijn gebruikt de Heer om anderen in een soort vangnet naar Hem te brengen.

Magda: Dank U Heer voor de ruimte , de ruimte om naar U op te kijken en ons hart te verruimen.

Kitty: Romeinen 8,18-30 “Ik ben er zelfs van overtuigd, dat het lijden van deze tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid waarvan ons de openbaring te wachten staat. Ook de schepping verlangt vurig naar de openbaring van Gods kinderen. Want zij is onderworpen aan een zinloos bestaan, niet omdat zij het zelf wil, maar door de wil van Hem die haar daaraan onderworpen heeft. Maar zij is niet zonder hoop, want ook de schepping zal verlost worden uit de slavernij der vergankelijkheid en delen in de glorierijke vrijheid van de kinderen Gods. Wij weten immers, dat de hele natuur kreunt en barensweeën lijdt, altijd door. En niet alleen zij, ook wij zelf, die toch reeds de eerstelingen van de Geest hebben ontvangen, ook wij zuchten over ons eigen lot, zolang wij nog wachten op de verlossing van ons lichaam. In deze hoop zijn wij gered. Maar men spreekt niet van hopen, als men het voorwerp van zijn hoop reeds aanschouwt: wie verwacht nog wat hij al ziet? Daar onze hoop gericht is op het onzichtbare, moet onze verwachting gepaard gaan met standvastigheid. Evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp. Want wij weten niet eens hoe wij behoren te bidden, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En Hij die de harten doorgrondt, weet waar de Geest op zint, want Hij pleit voor de heiligen naar Gods bedoeling. Intussen weten wij, dat God in alles het heil bevordert van die Hem liefhebben, van hen die volgens zijn raadsbesluit geroepen zijn. Want die Hij tevoren heeft gekend, heeft Hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid met het beeld van zijn Zoon, opdat Deze de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. Die Hij heeft voorbestemd, heeft Hij ook geroepen. Die Hij riep, heeft Hij gerechtvaardigd, en die Hij rechtvaardigde, heeft Hij verheerlijkt.”

Lied: Kom met Uw Geest

Myrose: Hooglied 8,5-6 “Ik bezweer u, dochters van Jeruzalem, bij de gazellen en bij de hinden in het veld: wek mijn geliefde niet, maar laat haar sluimeren zolang ze wil. Wat komt daar aan uit de woestijn, gehuld in wolken van rook, van geurige mirre en wierook, van kruiden uit verre landen?”

Andrea: Habakuk 3,18-19 “Ik echter, ik verheug mij in Jahwe, ik jubel om de God die mij redt. Jahwe, de Heer, is mijn kracht, Hij maakt mijn voeten als de voeten van hinden en doet mij de hoogten betreden. Voor de koorleider: met snarenspel.”

Maaike: Ef 3,14-19 “Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, naar wie alle vaderschap in de hemel en op aarde genoemd wordt: moge Hij u in zijn onmetelijke heerlijkheid geven dat uw diepste wezen machtig door zijn Geest wordt gesterkt, dat Christus door het geloof woont in uw hart en dat gij in de liefde geworteld en gegrondvest blijft. Moogt gij in staat zijn met alle heiligen te vatten, wat de breedte en lengte en diepte is, en te kennen de liefde van Christus, die alle kennis te boven gaat. Moogt gij de volheid bereiken die de volheid van God zelf is.”

Elisabeth: getuigenis: Er zit een specht in hun tuin die niet weg gaat. Zoals de specht klopt, zo is het alsof de Heer aanklopt bij ons en die vraagt : laat mij binnen Ik ben hier voor u.

Jozef en Lies Joh 15,18-19 “ Als de wereld u haat, bedenkt dan dat zij Mij eerder heeft gehaat dan u. Als gij van de wereld zoudt zijn, zou de wereld liefhebben wat haar toebehoort. Daar gij echter niet van de wereld zijt, maar Ik u uit de wereld heb uitgekozen, daarom haat de wereld u.”

Alain: De Heer wil ons veel geven. Maar pakken we die geschenken wel uit? In de tekst van het Hooglied komt dit ook ter sprake. Het is als een zegel op ons hart. Door de standvastigheid kunnen we iets doen met wat we krijgen.
Geert M bevestigt dit met 1 Tess 5,7-11 ” Zij die slapen, slapen des nachts; en die zich bedrinken, bedrinken zich des nachts. Laten wij die behoren aan de dag, nuchter zijn, toegerust met het pantser van geloof en liefde en met de helm der heilsverwachting. Want God heeft ons niet bestemd om zijn toorn te ondergaan, maar om het heil te verwerven door onze Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, wakend of reeds ontslapen, met Hem verenigd zouden leven. Blijft daarom elkander bemoedigen en steunen, zoals gij trouwens al doet.”

Weesgegroet


Tweede onderricht opnieuw te bekijken op YouTube: Onderricht 2
Spoel door naar 4min46sec ; dan pas begint het onderricht.
Ook als geluidsopname op onze gewone opnamepagina beschikbaar.

Vragen sessie : Zeker de moeite om te bekijken voor wie er niet bij kon zijn.
Video-opname te downloaden tot 14/11 via deze WeTransfer link
(is 400 MB groot).
Ook als geluidsopname op onze gewone opnamepagina beschikbaar.

————————————————————————————————————-

ZONDAG 8 november

Lofprijzing

Lied: Machtig God, sterke rots (468)
P. Ives: Wie is sterker dan U, o God. Gij, de allerheiligste, onze Meester, wij willen U dienen
Pr. Bert: Ps. 139,16 –Uw oog zag mij, vormeloos nog: in uw boek waren alle geschreven de dagen dezer formering, toen er nog niet een daarvan was.
Lied: Ik kan niet zonder U – Christian Verwoerd
Laat mij vol zijn van U, heel de dag die voor me ligt,
Laat me sterk zijn als ik voor mijn taken sta.
Laat de keuzes die ik maak op Uw glorie zijn gericht,
Heer, geef mij Uw wijsheid vandaag.
Laat mij liefdevol zijn als Uw warmte wordt gemist,
Laat mij scherp zijn als de waarheid wordt verdraaid.
Laat mijn daden mogen spreken als een goed getuigenis,
Heer, geef mij Uw wijsheid vandaag.
Ik kan niet zonder U, niet zonder Uw licht.
Want U bezit de wijsheid en het inzicht dat ik zo vaak nog mis.
Ik kan niet zonder U en daarom is mijn vraag:
Heer, wilt U mij helpen? Geeft U mij wijsheid vandaag.

P.Ives: Met onze harten open, laat ons open staan voor Uw woord
Myrose: Maleachi 3,20-21: “Maar voor u, die mijn naam vreest, gaat dan de zon van de gerechtigheid op, die met haar vleugels genezing brengt. Dan zult gij dansend naar buiten komen, als kalveren die op stal hebben gestaan, en gij zult de boosdoeners vertrappen, ze zullen stof onder uw voetzolen zijn, op de dag die Ik ga maken, zegt Jahweh van de machten.”
Dominiek: Micha4, 1-2: “Op het einde van de dagen zal het gebeuren, dat de berg van het huis van Jahweh vast zal staan als de eerste der bergen, verheven boven de heuvels en de volken stromen naar hen toe, de vele naties gaan op weg en zeggen: ‘ Komt, laat ons opgaan naar de berg van Jahweh, naar het huis van Jakobs God: dan zal Hij ons Zijn wegen wijzen en wij zullen Zijn paden bewandelen. Ja, in Sion ontspringt de wet, in Jeruzalem het woord van Jahweh.”
Maaike: Mt. 21, 9-11: De mensen die Hem omstuwden, jubelden: ‘ Hosanna Zoon van David. Gezegend de Komende in de naam des Heren! Hosanna in den hoge!’ Toen Hij Jeruzalem binnentrok, raakte de hele stad in beroering en men vroeg: ‘Wie is dat?’ Het volk antwoordde: ‘Dit is de profeet Jezus uit Nazareth in Galilea.’
Lied: Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart…(525)
P.Ives: Laten we de Heer binnentreden in ons leven? Wie is het die wij binnenlaten? Laten we onze poort wijd openzetten, de Heer zelf wil ons vrij maken. Dank Hem dat Hij met ons gaat en bidden we: ‘Heer, sterk het verlangen in ons om U te volgen.’
Christiane: Beeld van de Heer op de troon met de woorden: Kom tot Mij Het is een speciale dag vandaag. Kom tot Mij als bij een audiëntie. Ik verwacht elk van jullie. ‘Kom tot Mij als in een audiëntie, geef Mij elke zorg, elk verdriet. Dit is een speciale dag, een audiëntie-dag! Ik verwacht elk van jullie!’
Gerardine Jesaja 4,2-6, “Op die dag zal datgene wat Jahwe doet ontluiken een luisterrijk sieraad zijn, zal de vrucht van het land een heerlijke tooi zijn voor de overlevenden van Israël. Wie tot de rest van Sion behoort, wie in Jeruzalem gespaard bleef, wordt dan heilig genoemd: allen die in Jeruzalem ten leven staan opgeschreven. Wanneer Jahwe de drek van Sions dochters heeft weggewist en het bloed van Jeruzalem heeft weggespoeld in een storm van oordeel en een storm van verwoesting, dan schept Jahwe boven heel het domein van de berg Sion en boven degenen die er vergaderd zijn een wolk bij dag, en rook met glans van vlammend vuur bij nacht. Ja, op alles zal de heerlijkheid rusten als een baldakijn, als een tent die schaduw biedt tegen de hitte overdag en beschutting tegen stortbuien en regen.”
Lied: Heer, Uw Licht en Uw Liefde schijnen (523)
Martine: Een grote verbondenheid tijdens het gebed met de broers en zussen vanuit de hemel
Kaartje van Jeanne: Joh 3,16, Zozeer immers heeft God de wereld liefgehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat al wie in Hem gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben.

Eucharistie vanuit de Basiliek van Halle via YouTube . Te herbekijken via deze link.

Aansluitende extra preek. Hiervan is geen opname beschikbaar.

Bemoediging, getuigenis, zending, lofprijzing . Hiervan zijn geen opnames beschikbaar.

Met dank aan Hilde V. en Maaike om de vele woorden en beelden te noteren en door te geven.
Wie geluidsopnames op CD wil kan die aanvragen aan Chris.